17 Kasım 2011 Perşembe

Açıköğretim fakültesi adalet meslek yüksek okulu hakkında bilgi

Açıköğretim fakültesi adalet meslek yüksek okulundan mezun olan bir kişi hukuk ve hukukun temel kavramlarının yaklaşık olarak yüzde 70 ini öğrenmiş olurlar.Dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültesine geçme imkanı da vardır. Ön lisans mezunu olarak KPSS ataması ile başta Adalet Bakanlığı'na bağlı il ve ilçeler de ki adliyeler de zabıt katibi, icra müdürü, icra müdür yardımcısı olma imkanına sahiptirler. Bunun yanı sıra memur ünvanı ile diğer devlet dairelerine de atanma şansı mevcuttur. Eski sistemde yani kredisiz sistemde adalet bölümünde 2 yılda toplam 16 ders okutulurken şimdi yeni kredili sistemde 2 yılda toplam 32 ders okutulacaktır.Öğrenciler güz ve bahar dönemi olmak üzere iki kayıt dönemi kayıt yaptıracaklardır.Her dönemde 8 ders ve 2 sınav olacaktır.Vize ve final sınavlarıdır.Genel ortalaması yıl sonunda 2.00 olmayan öğrenciler CC altında olan derslerden tekrar sorumlu olacaklardır.
Kredili sistem nedir? Ne Değildir?
Arkadaşlar aşağıdaki metni okuduktan sonra kredili sisteme dair kafanızdaki tüm soruları cevaplamış olacaksınız.
Bu sistemde, dersler, yıl hesabına göre düzenlenir. Kredi değerleri, ön koşulları ve yıllara göre dağılımı Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bulundukları sınıfın üstündeki sınıflardan ders alamaz. Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlar, bir üst sınıfın derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıflardan ders verilmez.
Her ders için en az bir ara sınav, bir yıl sonu ve bir bütünleme sınavı yapılır.
Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.
Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.
Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dahil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.

Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:Harf Notu

Katsayı

AA

4,0

AB

3,7

BA

3,3

BB

3,0

BC

2,7

CB

2,3

CC

2,0

CD

1,7

DC

1,3

DD

1,0

FF

0,0

Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır; FF alan o dersi başaramamış sayılır. CD,DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış, 2.00 nin altında ise başarılmamış sayılır.

MU (muaf) notu; kurumlararası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir. Bu not, genel not ortalamasına katılmaz.
Öğrencilerin başarı durumu “genel not ortalaması (GNO)” ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF ve DZ aldığı dersler dikkate alınmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Anadolu Üniversitesine devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesaplanmasında, önceki programda almış oldukları derslerden sadece ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları dikkate alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son harf notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu dikkate alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.
Yıl sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları tekrar hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC ninaltında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.
Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.
Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmaz. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süreleri ile sınırlı değildir. Ancak bazı özel programlar süreli olabilir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri program süresiyle sınırlıdır. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise Fakülte Kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir veya Fakülte Kurulunca belirlenen bir programa yine bu Kurulca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.
Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve almış olduğu her dersin harf notunun en az DD olması ve öğrencinin Fakültenin öngördüğü diğer koşulları sağlamış olması gerekir. Programı başarıyla bitiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse ilk iki sınıfın derslerini başarmış ve 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilir.
Öğrenciler, Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları derslerden ilk kayıt süresi içerisinde kredi transferi isteğinde bulunabilir. Bunun için, dilekçelerinde almış oldukları hangi ders veya dersleri, hangi derse karşılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden fazla dersi bir derse karşılık gösterebilir. Bu istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslar dahilinde karara bağlanır:

a) Öğrencinin dersleri bire bir eşleşiyorsa doğrudan intibakı yapılır ve notları mutlak sistemde ise aşağıdaki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür.Mutlak Sistemde

Not Aralığı

Kredili Sistemde

Harf Notu

84 - 100

AA 4,00

77 – 83

AB 3,70

71 – 76

BA 3,30

66 – 70

BB 3,00

61 - 65

BC 2,70

56 – 60

CB 2,30

50 - 55

CC 2,00

46 - 49

CD 1,70

40 - 45

DC 1,30

33 - 39

DD 1,00

0 - 32

FF 0,00

b) Öğrencinin birden fazla dersi bir derse eşleştiriliyorsa:

1. Bu derslerin notları mutlak sistemde ise önce derslerin kredileri kullanılarak başarı notlarının ağırlıklı ortalaması hesaplanır, sonra bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notu bulunur.

2. Bu derslerin bazılarının notu mutlak sistemde bazılarının notu kredili sistemde ise, önce mutlak sistemdeki notlar bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür, sonra derslerin kredileri ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

3. Bu derslerin hepsinin notları kredili sistemde ise derslerin kredisi ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp, en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

Dikey geçiş yapan öğrenciler Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarında almış olduklarından, lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmazlar.
Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre başka yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin intibakı, geleceği programın derslerinin tamamını başarmış olduğu sınıfın bir üstüne yapılır ve geldiği sınıf ve üstünden ders muafiyeti tanınmaz.
İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.
Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.
Önemli: Bu Yönetmeliğin uygulanmasına karar verilen programların öğrencilerinin genel not ortalamaları, öğrencilerin bu Yönetmeliğe tabi olduktan sonraki harf notları dikkate alınarak hesaplanır ve öğrencilerden, daha önce almış oldukları notları dikkate alınmadan, bundan sonraki yıllarda 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları istenir.
Ancak bu öğrencilerin mezuniyet ortalamaları, daha önceki Yönetmeliğe göre başarmış oldukları derslerin notları 25 inci maddedeki tablo kullanılarak kredili sistemdeki harf notlarına dönüştürüldükten sonra hesaplanır.

Kaynak: Anadolu Üniversitesi Açiköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayali Öğretim Ve Sinav Yönetmeli

28 yorum:

 1. selam ben adalet açık ögretim 1.ci sınıfım dgs ile hukuk bölümüne geçmek istiyorum eger hukuk bölümüne gecersem örgün mü okuyacagım acıktan
  mı okuyacagım?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba adalet meslek yüksek okulu öğrencileri hukuk fakültesine dikey geçiş sınavı ile yerleşebiliyorlar.Fakat şuanda Türkiyede veya Türkiyeden alınan puanlar ile Kıbrısta bulunan üniversitelerin herhangi birisinde hukuk fakültelerinin uzaktan eğitim ile veya açıköğretimde bölümleri bulunmamaktadır.Eğerki dikey geçiş sınavını kazanırsanız örgün eğitimde okuma şansınız olacaktır.

   Sil
 2. dikey geçiş için kaç puan almaK GEREKİYOR

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. http://acikogretimadalet.blogspot.com/2012/10/hukuk-fakultesi-icin-dikey-gecis.html bu linkte tıklayarak ilgili konumuza göz atabilirsiniz.

   Sil
 3. mrb ben iki yıllık inşaat teknikerliği okudum. adalet m.y.o girmek için öss sınavına mı girmem gerek. önlisans mezunlarına sınavsız kayıt yapmak gibi bir ayrıcalık varmı. bu konuda bilginiz varsa, yardımcı olursanız sevinirim..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sınavsız ikinci üniversite programından faydalanarak adalet meslek yüksek okuluna kaydınızı yaptırabilirsiniz.

   Sil
 4. Merhaba yukarıdaki linki tekrar paylaşırmısınız?Puanlara bakmak istiyorum da..

  YanıtlaSil
 5. MERHABA BEN ADALET MYO NA YENİ KAYIT OLDUM BU SABAH BİR MESAJ GELDİ 09-10 ŞUBAT GÜZ DÖNEM SONU SINAVI İÇİN ADRES DEGİŞİKLİGİ YAPACAK ÖGRENCİLERİN BUGUN 23:30 A A KADAR İŞLEMLERİNİ YAPMALARI GEREKMEKTEDİR ,HİÇBİRŞEY ANLAMADIM VİZELER BU AYIN 5 - 6 SINDA DEGİLMİYDİ GÜZ DÖNEMİ NEDİR VİZEMİ FİNALMİ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 6. merhaba dikey geçiş sınavı ile hukuk fakultesine geçmek istiyorum kaç puan almam gerek gecebilmek ve hukuk fakültesine yerleşmek için yerleşirsemde örgün öğretim var deniliyor çalıştıgım için bu zor benim için devamlılık mecburiyeti varmı sadece sınavdan sınava gitsem oluyormu bilgi verirseniz cok sevinirim iyi günler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. dgs puan hesaplama diye aradığınız zaman bulabilirsiniz.çalışanlar için çoğu üniversite müsamaha gösteriyor ama derse girmedende sınıf geçmek için hukuk bilginizin iyi olması lazım.

   Sil
 7. Merhaba adalet meslek lidesinden adalet meslek yuksek okuluna direk geçiş yapmayı düşünüyorum. Ilk yıl örgün eğitim görüp ikinci yıl açıktan okuyabilir miyim ? Şimdiden teşekkür ederim .

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. böyle bir uygulama yok malesef.

   Sil
 8. merhaba, örgün eğitim 4 yıllık fakülte bitirdim. adalet m.y.o. okuyup önlisans kpss'ye girebiliyor muyuz?

  YanıtlaSil
 9. Ben bu yıl ygsden 233 puan aldım ygs3 den. LİSE ÖGRENCISIYIM. ankara hukuk fakültesi adalet meslek yuksek okuluna gıtmek ıstıyorum. 204 puan dıye gecıyor ve sınavsız gecıs dıyor. tam olarak anlamadım ben gıdemeyecekmıyım? yani ne yapmam lazım gıtmek ıcın. lütfen yardımcı olun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. adalet meslek liselerinin önceliği var dostum.o yüzden muhtemelen o puanlar onlar içindir.kitapçık yayınlandığında şartlarına bakarsın.genelde liseden yeni mezun istiyorlar.sen 233 puan artı okuldan gelecek puanla yerleşmen zor.adalet meslek lisesi çıkışlıysan şansın yüksek.aksi halde aöf den okuyabilirsin

   Sil
 10. peki kayıtlar ne zman acaba ne zaman kayıt yaptırıcaz haber verin lütfenn

  YanıtlaSil
 11. merhabalar,
  Makine mühendisliği diplomam var..Doğrudan açıköğretim A.M.Y.O.branşını okumak istiyorum,fakat hukuk bölümüne dikey geçiş yapabildikten sonra (inşallah) iş nedeniyle derslere nasıl katılabilirim? Gündüzleri çalışıyorum..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. orasını araştırmanız lazım.sadece sınavlara girilen üniversitlerde var.devam zorunluluğu olanlarda var.

   Sil
 12. Merhabalar Makine mühendisliği diplomam var, doğrudan AÇıköğretimden bu bölüme başvurmak için nelere ihtiyaç var? Birde dikey geçiş yaparsak, gündüz çalıştığımızdan hangi üniversitelerde devam zorunluluğu yok..SAygılar

  YanıtlaSil
 13. İki yıllık elektronik haberleşme m.y.o mezunuyum sinavsiz
  adalet m.y.o ya kayıt yaptira bildiriyi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yeni kayıt döneminde yaptırabilirsin.eylül-ekim gibi.takipte ol.

   Sil
 14. merhaba ben ilahiyat 2.sınıf öğrencisiyim, örgün 4yıllık okuyorum 2.bir bölüm olarak açık öğretim adalet okumayı düşünüyorum tekrar sınava mı girmeliyim?

  YanıtlaSil
 15. ben 4 yıllık işletme pazarlama 2004 mezunuyum iyi notla
  şimdi ümraniye büro hala varsa ekimde mi kasımda mı direk gidip aöf adalet meslek yüksekokuluna girebileceğimi öğrendim sevindim..ardından hukuk fak. ve özellikle örgün okumak istiyorum ne yapacağım özetle sıralarsak ve istediğim örgün eğitim ünv.seçebiliyormuyum bundaki kıstas ne eğer 3.sınıftan katılmaya hak kazanırsam

  YanıtlaSil
 16. merhaba,ben meslek lisesinden grafik tasarımı bülümünü okuyarak mezun oldum ama açıköğretimden adalat bölümünü okumak istiyorum ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olur msnz?

  YanıtlaSil
 17. işletme fakültesi (4 yıllık mezunuyum).açıköğretim adalet myo en erken ne zaman kayıt yaptırabilirim

  YanıtlaSil
 18. Merhaba,ben 2004 yılında ticaret lisesinden mezun oldum. O zaman ÖSS'ye girmiştim,İzmir'i kazandım fakat gitmedim. Seneye yeniden sınava girerek Açıköğretim AMYO'na gitmeyi istiyorum. Ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 19. merhaba ben meslek lisesi metalişleri bölümü mezunuyum akdeniz üniv tbmyo makine bölümü terk ettim sınavsız geçişle adalet myo ya gire bilirmiyim

  YanıtlaSil